Nya Argument och Fakta


  sv   en          
 
  Om oss     Artiklar  

 

Indelningen av artiklarna i serier

Varje artikel som publicerats på webbplatsen 'Nya Argument och Fakta' ingår i en av våra serier vilka kan nås genom flikarna i undermenyn till vänster. Fliken "fullständig lista" ger den samlade listan över alla artiklar i alla serierna. Det ska tillkomma flikar som ger listan över de artiklar som ingår i en viss serie.

De artiklar som man kan nå på detta sätt innehåller en felaktig notering som ännu inte har korrigerats, såtillvida att de anger "Argument och Fakta" som publicerande webbplats; det ska nu vara "Nya Argument och Fakta".

Följande beskriver ämnesområdena för de olika serierna:

Paraliberalt Perspektiv är i första hand en webbplats som ska presentera den paraliberala referensramen, och som därför också ger tillgång böckerna om denna (se ovan). Därför finns det också en artikelserie med namnet 'Liberalt Perspektiv' vilken dels innehåller närmare förklaringar av en del punkter i böckerna, dels också artiklar som diskuterar möjliga förändringar och utvidgningar av den paraliberala referensramen.

Liberal Åskådning och Milstolpar. Serien 'Liberal Åskådning' har använts fram till 2020 för artiklar som diskuterar principiella frågeställningar inom liberalismen. Bland dem finns artiklar som skrivits när väsentliga förändringar gjorts i webbplatsens inriktning. Dessa artiklar förtecknas under fliken 'Milstolpar' och ger en bild av hur webbplatsens inriktning har utvecklats. Övriga artiklar i serien återfinns under fliken 'Liberal Åskådning'. Mycket av det som skrivits i serien har också inarbetats i boken 'Värderingar, Liberalism och Islam' som kom ut 2022.

Liberalt Meningsutbyte. Artiklar som går i svaromål mot artiklar som publicerats på annat håll, främst i dagspressen.

Granskningar. Sakliga artiklar som inte är till för att föra fram mina synpunkter, utan som är rent beskrivande eller rapporterande, även om det ibland sker från mitt eget perspektiv. I första hand är det ideologier, religioner, och dessas yttringar som är föremål för granskning.

Liberalism, Media och IT. Debattartiklar som diskuterar hur media bör utformas och vidareutvecklas för att möjliggöra kommunikation av argument och fakta på bästa sätt.

Liberal Kommentar. Fram till 2021 innehöll denna serie kommentarer om aktuella frågor från en allmänt liberal utgångspunkt vilken ibland preciserades i serien 'Liberal Åskådning'. De flesta artiklarna var på svenska.

Från januari 2022 omformades Liberal kommentar till en separat webbplats. Den fokuserar nu på artiklar som kommenterar aktuella frågor utifrån den paraliberala referensram som beskrivs i min bok 'Värderingar, Liberalism och Islam' och dess engelska motsvarighet. Det pågår en övergång till att dessa artiklar skrivs på engelska.


De flesta serierna betraktas som underserier till "huvudserien" Nya Argument och Fakta, vilket betyder att de publiceras på webbadressen www.nyaargumentochfakta.se/artiklar. Detta gäller dock inte för serien Liberal Kommentar från 2022-01-01 eftersom den då gjordes till en egen huvudserie som publiceras på webbadressen www.liberalkommentar.se/artiklar.

Artiklarna numreras löpande och i stort sett i tidsföljd, även om en del nummer inte kommer till användning. Alla serierna har en gemensam nummerföljd. Artiklar kan ibland flyttas från en serie till en annan men deras webbadresser ändras inte vid sådana tillfällen. (För artiklar i serien Liberal Kommentar sedan 2022 dubbleras webbadressen för att garantera ohindrad tillgång).

Indelningen i serien syftar främst till att ge bättre överblick över mängden av artiklar, och den har alltså inte någon djupare betydelse. Artiklar kan flyttas från en serie till en annan när så anses motiverat.